Уведомления

Уведомление относно смяна на представляващ на Дружеството

Уведомление относно сключена сделка по реда на чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК

Уведомление относно извършено лихвено плащане по облигационна емисия на Би Джи Ай Груп

Уведомление относно приети годишни финансови отчети от ОСА на 26.06.2023

съобщение за лихвено плащане на облигационна емисия на Би Джи Ай Груп

Уведомление относно извършено лихвено плащане по облигационна емисия на Дружеството от 05.12.2022

Уведомление относно лихвено плащане по облигационна емисия на Дружеството от 03.06.2022

Уведомление относно лихвено плащане по облигационна емисия на Дружеството от 03.12.2021

Уведомление относно лихвено плащане по облигационна емисия на Дружеството от 03.12.2021

Уведомление относно извършено лихвено плащане по облигационна емисия на Дружеството

Уведомление относно проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на „Би Джи Ай Груп“ АД

Уведомление относно лихвено плащане по облигационна емисия на Дружеството от 03.06.2021

Уведомление относно извършено лихвено плащане по облигационна емисия на Дружеството

Уведомление относно разкриване на дялово участие

Уведомление относно лихвено плащане по облигационна емисия на Дружеството от 03.12.2020

Уведомление относно предстоящо редовно годишно общо събрание на акционерите на „Би Джи Ай Груп“ АД

Уведомление относно предстоящо редовно годишно общо събрание на акционерите на „Би Джи Ай Груп“ АД

Уведомление относно предстоящо редовно годишно общо събрание на акционерите на „Би Джи Ай Груп“ АД

Уведомление относно извършено лихвено плащане по облигационна емисия на Дружеството

Уведомление относно разкриване на дялово участие

Уведомление относно извършено лихвено плащане по облигационна емисия на Дружеството

Уведомление относно лихвено плащане по облигационна емисия на Дружеството от 03.12.2019

Уведомление относно нов управител на мястото на досегашния

Уведомление относно разкриване на дялово участие

Уведомление относно разкриване на дялово участие

Уведомление относно разкриване на дялово участие

Уведомление относно вписване в Търговски регистър на договор за покупко-продажба на дружествени дялове.

Уведомление относно лихвено плащане по облигационна емисия на Дружеството от 03.06.2018

Уведомление за сключена сделка от дъщерно дружество.

Уведомление относно разкриване на дялово участие

Уведомление за лихвено плащане

Уведомление за лихвено плащане

Уведомление за сключена сделка по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК

Уведомление относно разкриване на дялово участие

Уведомление относно разкриване на дялово участие

Уведомление относно лихвено плащане по облигационна емисия на Дружеството

Уведомление относно обезпечение по облигационен заем на Дружеството

Уведомление относно лихвено плащане по облигационна емисия на Дружеството

Уведомление за разкриване на дялово участие от 16.06.2017 г.

Уведомление за разкриване на дялово участие от 06.06.2017 г.

Уведомление – 02.06.2017 г.

Уведомление относно лихвено плащане по облигационна емисия на Дружеството

Уведомление за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на 27.06.2017 г.

Уведомление за промяна на Директора за връзки с инвеститорите

Уведомление за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 30.05.2017

Уведомление за разкриване на дялово участие от 16.03.2017г.

Уведомление относно прекратяване на трудови правоотношения с ДВИ.

Уведомление относно лихвено плащане по облигационна емисия на Дружеството

Уведомление за разкриване на дялово участие от 14.12.2016г.

Уведомление относно лихвено плащане по облигационна емисия на Дружеството

Уведомление за разкриване на дялово участие от 11.10.2016

Уведомление за разкриване на дялово участие от 10.08.2016

Уведомление съгласно пар. 38 от Преходните и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба 2 от 2003

Уведомление за разкриване на дялово участие от 10.08.2016

Уведомление за разкриване на дялово участие

Уведомление относно лихвено плащане по облигационна емисия на Дружеството от 03.06.2016

Уведомление за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.06.2016

Уведомление за промяна на състава на Съвета на директорите съгласно решение на ОСА от 21.04.2016

Уведомление за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 21.04.2016

Съобщение за промяна на Директора за връзка с инвеститорите

Съобщение за допускане до търговия на емисия облигации

Уведомление за вписано увеличение на капитала

Уведомление за успешно приключване увеличение на капитала - 2015

Уведомление – 16.03.2015

Уведомление – 09.03.2015

Уведомление за удължен срок за записване

Срокове на процедура по увеличение на капитала

Заявка за записване на нови акции

Съобщение за начало на увеличение на капитала

Съобщение за сключен договор с довереник на облигационерите

Уведомление за сключен облигационен заем

Съобщения за емисия облигации - неуспешна

Уведомление за взето решение за увеличение на капитала

Съобщение за промени в Съвета на директорите

Съобщение – 18.08.2014

Уведомление за успешно приключено увеличение на капитала

Уведомление - 03.02.2014

Съобщение за учредяване на дъщерно дружество

Съобщение за успешно приключване увеличението на капитала

Съобщение за началото на предлагане на акции от увеличението на капитала

Съобщение за Допълнение към Проспект за увеличение на капитала

Уведомление - 05.04.2012

Уведомление - 19.04.2012

Уведомления за промяна в дялово участие

  Copyright: BGI Group Developed by Codeinsight Ltd.