ФИНАНСОВИ ДОКУМЕНТИ
2024

Финансов отчет за първо тримесечие на 2023 г.

2023

Консолидиран Годишен Финансов отчет за 2023г.

Годишен отчет за 2023г.

Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2023

Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2023

Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2023

Финансов отчет за трето тримесечие на 2023

Консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2023

Финансов отчет за второто тримесечие на 2023

Консолидиран Финансов отчет за първото тримесечие на 2023 г.

Финансов отчет за първото тримесечие на 2023 г.

2022

Консолидиран Годишен Финансов отчет

Годишен финансов отчет за 2022 г.

Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2022 г.

Консолидиран Финансов отчет затрето тримесечие на 2022 г.

Финансов отчет за трето тримесечие на 2022 г.

Консолидиран Финансов отчет за второто тримесечие на 2022 г.

Финансов отчет за второто тримесечие на 2022 г.

Консолидиран Финансов отчет за първото тримесечие на 2022 г.

Финансов отчет за първото тримесечие на 2022 г.

2021

Годишен финансов отчет

Консолидиран Годишен Финансов отчет

Неконсолидиран Годишен Финансов отчет

Консолидиран Финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2021 г.

Финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2021 г.

Консолидиран Финансов отчет за третото тримесечие на 2021 г.

Финансов отчет за третото тримесечие на 2021 г.

Консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2021 г.

Финансов отчет за второто тримесечие на 2021 г.

Консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2021 г.

Индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2021 г.

2020

Годишен финансов отчет

Консолидиран Годишен Финансов отчет

Неконсолидиран Годишен Финансов отчет

Четвърто тримесечие

Консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2020 г.

Финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2020 г.

Трето тримесечие

Консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2020 г.

Финансов отчет за третотото тримесечие на 2020 г.

Второ тримесечие

Консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2020 г.

Финансов отчет за второто тримесечие на 2020 г.

Първо тримесечие

Консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2020 г.

Финансов отчет за първото тримесечие на 2020 г.

2019

Годишен финансов отчет

Консолидиран Годишен Финансов отчет

Неконсолидиран Годишен Финансов отчет

Четвърто тримесечие

Консолидиран Финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2019 г.

Финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2019 г.

Трето тримесечие

Консолидиран Финансов отчет за третото тримесечие на 2019 г.

Финансов отчет за третото тримесечие на 2019 г.

Отчет за спазване параметрите на облигационна емисия за третото тримесечие на 2019 г.

Второ тримесечие

Консолидиран Финансов отчет за второто тримесечие на 2019 г.

Отчет за спазване параметрите на облигационна емисия за второто тримесечие на 2019 г.

Консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2019 г.

Първо тримесечие

Консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г.

Отчет за спазване параметрите на облигационна емисия за първото тримесечие на 2019 г.

Финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г.

2018

Годишен финансов отчет

Консолидиран Годишен финансов отчет за 2018 г.

Неконсолидиран Годишен финансов отчет за 2018 г.

Годишен консолидиран отчет за 2018 г.

Четвърто тримесечие

Финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2018 г.

Отчет за спазване параметрите на облигационна емисия за четвъртото тримесечие на 2018 г.

Трето тримесечие

Консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2018 г.

Финансов отчет за третото тримесечие на 2018 г.

Отчет за спазване параметрите на облигационна емисия за третото тримесечие на 2018 г.

Второ тримесечие

Консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2018 г.

Отчет за спазване параметрите на облигационна емисия за второто тримесечие на 2018 г.

Финансов отчет за второто тримесечие на 2018 г.

Първо тримесечие

Консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2018 г.

Финансов отчет за първо тримесечие на 2018 г.

2017

Годишен финансов отчет

Годишен консолидиран отчет за 2017 г.

Годишен индивидуален отчет за 2017 г.

Четвърто тримесечие

Консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2017 г.

Отчет за спазване параметрите на облигационна емисия за четвъртото тримесечие на 2017 г.

Финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2017 г.

Трето тримесечие

Консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2017 г.

Отчет за спазване параметрите на облигационна емисия за третото тримесечие на 2017 г.

Финансов отчет за третото тримесечие на 2017 г.

Второ тримесечие

Консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2017 г.

Отчет за спазване параметрите на облигационна емисия за второто тримесечие на 2017 г.

Финансов отчет за второто тримесечие на 2017 г.

Първо тримесечие

Консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2017 г.

Финансов отчет за първо тримесечие на 2017 г.

Отчет за спазване параметрите на облигационна емисия за първото тримесечие на 2017 г.

2016

Годишен финансов отчет

Годишен консолидиран отчет за 2016 г.

Годишен индивидуален отчет за 2016 г.

Четвърто тримесечие

Финансов консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2016 г.

Финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2016 г.

Отчет за спазване параметрите на облигационна емисия за четвъртото тримесечие на 2016 г.

Трето тримесечие

Финансов консолидиран отчет за трето тримесечие на 2016 г.

Финансов отчет за трето тримесечие на 2016 г.

Първо полугодие

Консолидиран финансов отчет за първото полугодие на 2016 г.

Отчет за спазване параметрите на облигационна емисия за второто тримесечие на 2016 г.

Финансов отчет за първото полугодие на 2016 г.

Първо тримесечие

Отчет за спазване параметрите на облигационна емисия за първото тримесечие на 2016 г.

Консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2016 г.

Финансов отчет за първо тримесечие на 2016 г.

2015

Годишен финансов отчет

Годишен консолидиран отчет за 2015

Годишен индивидуален отчет за 2015 г.

Четвърто тримесечие

Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2015 г.

Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2015 г.

Отчет за спазване параметрите на облигационна емисия за четвърто тримесечие на 2015 г.

Трето тримесечие

Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2015 г.

Финансов отчет за трето тримесечие на 2015

Отчет за спазване параметрите на облигационна емисия за трето тримесечие на 2015 г.

Второ тримесечие

Консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2015 г.

Финансов отчет за второ тримесечие на 2015 г.

Отчет за спазване параметрите на облигационна емисия за второ тримесечие на 2015 г.

Първо тримесечие

Консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2015 г.

Финансов отчет за първо тримесечие на 2015 г.

2014

Годишен финансов отчет

Годишен консолидиран отчет за 2014 г.

Годишен индивидуален отчет за 2014 г.

Четвърто тримесечие

Консолидиран Финансов отчет за четвърто тримесечие

Финансов отчет за четвърто тримесечие

Трето тримесечие

Консолидиран Финансов отчет за трето тримесечие

Финансов отчет за трето тримесечие

Второ тримесечие

Консолидиран Финансов отчет за второ тримесечие

Финансов отчет за второ тримесечие

Първо тримесечие

Консолидиран Финансов отчет за първо тримесечие

Финансов отчет за първо тримесечие

2013

Годишен финансов отчет

Годишен финансов отчет

Четвърто тримесечие

Междинен доклад за дейността

Декларация

Декларация

Допълнителна информация

Междинен финансов отчет

Финансов отчет за трето тримесечие

Информация съгласно Приложение 9

Трето тримесечие

Междинен доклад за дейността

Декларация

Декларация

Допълнителна информация

Междинен финансов отчет

Финансов отчет за трето тримесечие

Информация съгласно Приложение 9

Второ тримесечие

Междинен доклад за дейността

Декларация

Декларация

Допълнителна информация

Междинен финансов отчет

Финансов отчет за второ тримесечие

Информация съгласно Приложение 9

Първо тримесечие

Вътрешна информация

Междинен доклад за дейността

Декларация

Декларация

Допълнителна информация

Междинен финансов отчет

Финансов отчет за първо тримесечие

 

2012

Доклад на независимия одитор

Декларация

Декларация

Годишен доклад за дейността

Информация за изпълнение на приетата програма

Информация съгласно Приложение 11

Финансов отчет

Карта за оценка на корпоратовно управление

Програма за добро корпоративно управление

Четвърто тримесечие

Вътрешна информация

Междинен доклад за дейността

Декларация

Декларация

Допълнителна информация

Междинен финансов отчет

Финансов отчет за четвърто четиримесечие

Трето тримесечие

Вътрешна информация

Междинен доклад за дейността

Декларация

Декларация

Допълнителна информация

Междинен финансов отчет

Финансов отчет за трето четиримесечие

Второ тримесечие

Вътрешна информация

Междинен доклад за дейността

Декларация

Декларация

Допълнителна информация

Междинен финансов отчет

Финансов отчет за второ четиримесечие

Първо тримесечие

Вътрешна информация

Междинен доклад за дейността

Декларация

Декларация

Допълнителна информация

Междинен финансов отчет

Междинен финансов отчет

Финансов отчет за първо четиримесечие

Доклад на ликвидатора

 

2011

Годишен финансов отчет

Годишен доклад на одитния комитет

Годишен доклад за дейността

Годишен отчет

 

2010

Годишен финансов отчет

Годишен доклад за дейността

Годишен доклад на одитния комитет

 

2009

Годишен финансов отчет

Годишен доклад за дейността

Годишен доклад на одитния комитет

 

2008

Годишен финансов отчет

Годишен доклад за дейността

 

  Copyright: BGI Group Developed by Codeinsight Ltd.